புதன், 9 மே, 2012

ரூ 86 கோடி மக்கள் பணத்தில்சொந்த பங்களாவை புதுப்பித்த மாயாவதி


சொந்பங்களாவபுதுப்பிக்ூ 86 கோடி மக்களபணத்தசெலவிட்டுள்ளாரஉத்திரபபிரதேசத்தினமுன்னாளமுதவரும், பகுஜனசமாஜகட்சிததலைவருமாமாயாவதி. கடந்த 2007-மாயாவதி உத்திரபபிரதேசத்தினமுதல்வராபதவியேற்றதுமஅவரினசொந்பங்களாவபுதுப்பிக்குமபணியஆரம்பித்தார். தனதபதவிக்காலமமுடியுமதருவாயிலபங்களாவபுதுப்பிக்குமபணியுமமுடிந்துள்ளது. இதபற்றி தகவலஅறியுமஉரிமைசசட்டத்தினமூலமஇந்தததகவலபெற்றுள்ளாரசமாஜ்வாதி கட்சியசேர்ந்சிவபாலயாதவ். இததொடர்பாகேள்வியஅவரஒரவருடத்துக்கமுன்பவிண்ணப்பித்துள்ளார். ஆனாலஅதற்காதகவலதற்போததானஅரசிடமிருந்தஅவருக்கபதிலகிடைத்துள்ளதஎன்பதகுறிப்பிடத்தக்கத

கருத்துகள் இல்லை: