அது வெள்ளிரும்புத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையென அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்று வந்துள்ளன.

குறித்த தொழிற்சாலை கொழும்புக்குட்பட்ட வெல்லம்பிட்டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.