வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2021

தமிழ் மொழியில் நீருக்கு 47 சொற்கள் உள்ளன . உலகில் வேறெந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு

Sundar P : · நிகரில்லா தமிழ் ! நீர் நிலைகளுக்கு இத்தனை நுட்பமான பெயர்கள் உலக மொழிகளில் எதிலேனும் இருந்தால் சொல்லுங்கள். நீர் நிலைகளை அவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் நம் தமிழ்முன்னோர்:- 1. அகழி (Moat) - கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரண்.
2. அருவி (Water Falls) - மலை முகட்டில் தேங்கிய நீர் குத்திட்டு விழுவது.
3. ஆழிக்கிணறு (Well in Sea-shore) - கடலுக்கு அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு.(ஆழி=கடல்)
4. ஆறு (River) - பெருகி ஓடும் நீர்ப்பெருக்கு( நதி).
5. இலஞ்சி (Reservoir for drinking and other purposes) - பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம்.
6. உறை கிணறு (Ring Well) - மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணறு.
7. ஊருணி (Drinking water tank) - மக்கள் பருகும் நீர் நிலை.(ஊர் உண்ணி= ஊருக்கு குடி நீர்தரும் ஊற்று)
8. ஊற்று (Spring) - பூமியிலிருந்து நீர் ஊறுவது.
9. ஏரி (Irrigation Tank) - வேளாண்மை பாசன நீர் தேக்கம்
10. ஓடை (Brook) - அடியிலிருந்து ஊற்று எடுக்கும் நீர் - எப்பொழுதும் வாய்க்கால் வழி ஓடும் நீர்.
11. கட்டுங்கிணறு (Built-in -well) - சரளை நிலத்தில் வெட்டி, கல், செங்கல் இவைகளால் சுவர்கட்டிய கிணறு (பொதுவாக சதுர வடிவில் இருக்கும்)
12. கடல் (Sea) - சமுத்திரம்.
13. கண்மாய் (கம்மாய்) (Irrigation Tank) - பாண்டி மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கும் பெயர்.
14. கலிங்கு (Sluice with many Venturis) - ஏரி முதலிய பாசன நீர் தேக்கம் உடைப்பெடுக்காமல் இருப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாக கற்களால் உறுதியாக்கப்பட்டு பலகைகளால் அடைத்து திறக்கக்கூடியதாய் உள்ள நீர் செல்லும் அமைப்பு.
15. கால் (Channel) - நீரோடும் வழி.
16. கால்வாய் (Suppy channel to a tank) - ஏரி, குளம் ஊருணி இவற்றிக்கு நீர் ஊட்டும் வழி.
17. குட்டம் (Large Pond) - பெருங் குட்டை.(குளம்)
18. குட்டை (Small Pond) - சிறிய குட்டம். மாடு முதலியன் குளிப்பாட்டும் நீர் நிலை.
19. குண்டம் (Small Pool) - சிறியதாக அமைந்த குளிக்கும் நீர் நிலை.
20. குண்டு (Pool) - குளிப்பதற்கேற்ற ஒரு சிறு குளம்.
21. குமிழி (Rock cut Well) - நிலத்தின் பாறையை குடைந்து அடி ஊற்றை மேலெழுப்பி வரச்செய்த குடை கிணறு.
22. குமிழி ஊற்று (Artesian fountain) - அடி நிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று.
23. குளம் (Bathing tank) - ஊர் அருகே உள்ள மக்கள் குளிக்கப் பயன்படும் நீர் நிலை(கரை, படிக்கட்டுகளுடன் திருத்தமாக அமைக்கப்பட்டது).
24. கூவம் (Abnormal well) - ஒரு ஒழுங்கில் அமையாத கிணறு.
25. கூவல் (Hollow) - ஆழமற்ற கிணறு போன்ற பள்ளம்.
26. வாளி (stream) - தன் ஊற்று நீரால் நிரப்பி மறுகால்வழி அதிக நீர் வெளிச் செல்லுமாறு அமைந்த அல்லது அமைக்கப்பட்ட நீர்நிலை.
27. கேணி (Large Well) - அகலமும், ஆழமும் உள்ள ஒரு பெருங்கிணறு.
28. சிறை (Reservoir) - தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர் நிலை.
29. சுனை (Mountain Pool) – மலைகளில் இயல்பாக அமைந்த நீர் நிலை.
30. சேங்கை (Tank with Duck Weed) - பாசிக்கொடி மண்டிய குளம்.
31. தடம் (தடாகம்) (Beautifully Constructed Bathing Tank) - அழகாக நாற்பபுறமும் கட்டப்பட்ட குளம்.
32. தளிக்குளம் (Tank Surrounding a Temple) - கோயிலின் நாற்புறமும் சூழ்ந்தமைந்த அகழி போன்ற நீர் நிலை.
33. தாங்கல் (தண்ணீரைத் தாங்கி நிற்பதால்) (Irrigation tank) - இப்பெயர் தொண்ட மண்டலத்தை ஒட்டிய பகுதியில் ஏரியை குறிக்கும்.
34. திருக்குளம் (Temple tank) - கோயிலின் அருகே அமைந்த கோயிலுக்குறிய குளம்.
35. தெப்பக்குளம் (Temple tank with inside pathway along parapet wall) - ஆளோடியுடன் கூடிய, தெப்பம் சுற்றி வரும் குளம்.(கோயிலுக்கு உரியது)
36. தொடு கிணறு (Dig well – Temporary ) - ஆற்றில் அவ்வப்பொழுது மணலைத் தோண்டி நீர் கொள்ளும் இடம்.
37. நடை கேணி (Large well with steps on one side) - இறங்கிச் செல்லும் படிக்கட்டமைந்த பெருங்கிணறு. (கோவை பகுதிகளில் காணமுடியும்)
38. நீராழி (Bigger tank with center Mantapam) - மைய மண்டபத்துடன் கூடிய பெருங்குளம். ஆவி என்றும் கூறப்படும்.
39. பிள்ளைக்கிணறு (Well in middle of a tank) - குளம் அல்லது ஏரியின் நடுவே அமைந்த நன்னீர்க் கிணறு.
40. பொங்கு கிணறு (Well with bubbling spring) - ஊற்று கொப்பளித்துக் கொண்டே இருக்கும் கிணறு.
41. பொய்கை(Lake) – தாமரை, அல்லி முதலியன மண்டிக்கிடக்கும் இயற்கையாய் அமைந்த நீண்டதொரு நீர் நிலை.
42. மடு (Deep place in a river) - ஆற்றிடையுடைய அபாயமான பள்ளம்.
43. மடை (Small sluice with single venturi) - ஒரு கண்ணே உள்ள சிறு மதகு.
44. மதகு (Sluice with many venturis) - பெரிய மடை அடைப்பும் திறப்பும் உள்ள, பல கண்ணுள்ள ஏரி நீர் வெளிப்படும் மடை
45. மறு கால் (Surplus water channel) - அதிகமான நீர் கழிக்கப் பயன்படும் பெரிய வாய்க்கால்.
46. வலயம் (Round tank) - வட்டமாய் அமைந்த குளம்.
47. வாய்க்கால் (Small water course) - ஏரி முதலிய நீர் நிலைகளுக்கு நீரைக் கொண்டு சேர்க்கும் நீர்வழி

கருத்துகள் இல்லை: