திங்கள், 7 அக்டோபர், 2019

60 ஆண்டுகளின் உண்மையான தமிழ் பெயர் பட்டியல்

Sundar P‎    தமிழ் ஆண்டுகள் அறுபதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் இவற்றில் ஒன்றுகூட தமிழில் இல்லை. எப்படி சாத்தியம்?
தமிழில் இருந்த பெயர்களை யாரோ வலிந்து வடமொழியில் மொழிபெயர்த்து அதனைத் திணித்திருக்கிறார்கள்.
இதனை அரசாண்ட மன்னர்களும் ஆதரித்த காரணத்தால், காலப்போக்கில் தமிழ் பெயர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் மறைந்து போயின என்பதுதான் உண்மை.
01. பிரபவ = நற்றோன்றல் ( நற்பிறப்பு)
02. விபவ = உயர்தோன்றல் (உயர்பிறப்பு)
03. சுக்ல = வெள்ளொளி
04. பிரமோதூத = பேருவகை
05. பிரசோற்பத்தி = மக்கட்செல்வம்
06. ஆங்கீரச = அயல்முனி
07. ஸ்ரீமுக = திருமுகம்
08. பவ = தோற்றம்
09. யுவ = இளமை
10. தாது = மாழை

11. ஈஸ்வர = ஈச்சுரம்
12. வெகுதானிய = கூலவளம்
13. பிரமாதி = முன்மை
14. விக்கிரம = நேர்நிரல்
15. விஷு = விளைபயன்
16. சித்திரபானு = ஓவியக்கதிர்
17. சுபானு = நற்கதிர்
18. தாரண = தாங்கெழில்
19. பார்த்திப = நிலவரையன்
20. விய = விரிமாண்பு
21. சர்வசித்து = முற்றறிவு முழுவெற்றி [4]
22. சர்வதாரி = முழுநிறைவு
23. விரோதி = தீர்பகை
24. விக்ருதி = வளமாற்றம்
25. கர = செய்நேர்த்தி
26. நந்தன = நற்குழவி (நல்ல பிள்ளை)
27. விஜய = உயர்வாகை
28. ஜய = வாகை
29. மன்மத = காதன்மை (காதல்)
30. துன்முகி = வெம்முகம்
31. ஹேவிளம்பி = பொற்றடை
32. விளம்பி = அட்டி
33. விகாரி = எழில்மாறல்
34. சார்வரி = வீறியெழல்
35. பிலவ = கீழறை
36. சுபகிருது = நற்செய்கை
37. சோபகிருது = மங்கலம்
38. குரோதி = பகைக்கேடு
39. விசுவாசுவ = உலகநிறைவு
40. பரபாவ = அருட்டோற்றம்
41. பிலவங்க = நச்சுப்புழை
42. கீலக = பிணைவிரகு
43. சௌமிய = அழகு
44. சாதாரண = பொதுநிலை
45. விரோதகிருது = இகல்வீறு
46. பரிதாபி = கழிவிரக்கம்
47. பிரமாதீச = நற்றலைமை
48. ஆனந்த = பெருமகிழ்ச்சி
49. ராட்சச = பெருமறம்
50. நள = தாமரை
51. பிங்கள = பொன்மை
52. காளயுக்தி = கருமைவீச்சு
53. சித்தார்த்தி = முன்னியமுடிதல்
54. ரௌத்திரி = அழலி
55. துன்மதி = கொடுமதி
56. துந்துபி = பேரிகை
57. ருத்ரோத்காரி = ஒடுங்கி
58. ரக்தாட்சி = செம்மை
59. குரோதன = எதிரேற்றம்
60. அட்சய = வளங்கலன்

கருத்துகள் இல்லை: