வெள்ளி, 30 ஏப்ரல், 2010

jkpo; kf;fspd; murpay; jsj;jpy; fpspj;jl;L kwpj;J tpisahl;Lf; fhl;l gy rf;jpfs; Kaw;rpj;J tUfpd;wd.  mjpYk; Gyk; ngaHe;j jkpo; kf;fs; kj;jpapy; fapW tpl  Gj;jp[Ptpfs; vd;W vz;zpf; nfhs;Sk; rpyH Muk;gpj;Js;s GJtifg; gpj;jyhl;l Ntiy jhd; ,e;j ehL fle;j jkpoPo muR.

xU fl;lj;jpy; NguhrphpaH mtHfs;> jkpo; kf;fs; jkpo; Nfl;ftpy;iy. vd;gJ mJ xU nrhy;yhly;jhd; vd;W $wpapUe;jhH. Kg;gJ tUl Nghuhl;lk;> RkhH xU yl;rk; kf;fspd; capHj; jpahfk;> gy yl;rk; jkpoHfspd; mfjp tho;f;if vy;yhk; ntWkNd jkpoPok; vd;w xU nrhy;yhlYf;fhfj;jhd; vd;whfptpl;l gpw;ghL> ,g;NghJ Gjpjhf xU nrhy;yhly; Ngrg;gLfpwJ. ehL fle;j jkpoPo muR. mjw;F xU gj;jpupif $l.

,yq;ifj; jPtpd; miug; gFjp flw;gug;igAk; %d;wpnyhU gq;F epyg;gug;igAk; jkJ fl;Lg;ghl;by; itj;jpUe;j GypfshNyNa xU jdp muir gpufldg;gLj;j Kbatpy;iy. xU rJu mq;Fy epyg;gug;Gk; ,y;yhj ntj;J Ntl;Lf; Nfh\k; ve;j msTf;F jkpo; kf;fSf;Fg; gad; jUk;. jkpo; kf;fSf;Fg; gad; jUfpwNjh ,y;iyNah ,e;jf; Nfh\j;ij Kd; itg;gtHfSf;F epr;rak; gyd; jUk;.  gzKk;jUk;.
gzk; jpul;l GJ top fz;L gpbj;J tpl;lhHfs;. ,jpy; Ntnwhd;WNk ,y;iy. rpyUf;F jhq;fs; kf;fs; kj;jpapy; gpugy;akhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w gugug;G. rpyUf;F Gypfs; ,Ue;j NghJ fpilj;j tUkhdk; ,y;yhky; Ngha; tpl;lNj vd;w gijgijg;G.
,e;j Rj;Jkhj;Jg; NgHtopfs; Gyk;ngaHe;j jkpoHfspd; fhjpy; vg;gb G+ Rj;JfpwhHfs; vd;W rw;W rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.

ehL fle;j jkpoPo murpid cUthf;fp nraw;gLj;j xU epyg;gug;Ngh NjrNkh mtrpakw;wJ. Gyk; ngaHe;J thOfpd;w <oj;jkpoHfspd; jkpo;j; Njrpa milahsk; vd;fpd;w jsj;jpd; kPJ jhafj;jpd; jd;dhl;rp chpikf;fhf NghuhLk; Fwpf;Nfhspdhy; xUq;fpizf;fg;gl;L fl;bnaOg;gg;gl;ljhf ,t;tuR ,Uf;Fk;. ,e;j muR jhafj;jpy; ,Uf;Fk; Ner rf;jpfSld; ifNfhHj;Jg; gazpf;Fk;.

,yq;ifj; Njrj;jpy; nrj;Jg; gpioj;J jw;NghJ jhd; rw;W mikjpahd tho;f;if fpilf;fg; ngw;Ws;s vkJ cwTfSf;F ehL fle;j jkpoPo muR vd;w Nfh\k; ngUk; ehrj;ijj; jhd; tpistpf;Fk;. eyd;Ghp epiyaq;fspy; ,Uf;Fk; vkJ kf;fs; Gypfs; kPJ msTfle;j Nfhgj;jpy; ,Uf;fpwhHfs;. rk;ge;jd; nfhk;gdp uh[gf;]Tld; Nguk; Ngr njhlq;fp tpl;lhHfs;. epyik ,g;gb ,Uf;f Gyk;ngaHe;j nrhFRg; Gypfs; jhafj;jpy; Ner rf;jp NjLfpwhHfs;.
   
jhafj;jpy; ,Uf;Fk; Ner rf;jp vd;wJk;> vdf;F Gypfspd; gioa Ner rf;jpfs; vy;yhk; xd;wd; gpd; xd;whf Qhgfj;Jf;F tuj; njhlq;fpd.

aho; NkaH Jiuag;ghit Rl;l NghJ mkpHjypq;fk; Ner rf;jp.
mkpHjypq;fj;ij nfhiy nra;j NghJ> ,yq;if ,e;jpa xg;ge;jj;ij vjpHj;J tlfpof;F khfhzmuir rPuopj;j NghJ gpNukjh]h Ner rf;jp. N[ tp gp Ak; Ner rf;jp.
ghujg; gpujkH uh[Pt;fhe;jpia gLnfhiy nra;j NghJ…………… Ner rf;jp.
re;jphpfh fhyj;jpy; uzpy; Ner rf;jp.
fle;j [dhjpgjp NjHjypd; NghJ kfpe;j uh[gf;] Ner rf;jp.
,g;gbahf Gypfspd; Nerrf;jpfisg; gw;wp nrhy;ypf;nfhz;Nl Nghfyhk;. Mdhy; ve;jf; fhyj;jpYNk ,e;jj; jwpnfl;lJfSf;F (GypfSf;F) jkpo; kf;fs; Ner rf;fpahf njhpe;jjpy;iy.
Gypfspdhy; Kd;ndLf;fg;gl;L te;j Aj;jk; Kbtile;j epiyapy; ,yq;ifj; jkpo; kf;fs; gy;NtW gFjpfshff; $Wgl;L epw;fpwhHfs;. fpof;F kf;fspd; kdepiy NtW> td;dp kf;fspd; kdepiy NtW> aho;g;ghz kf;fspd; kdepiy NtW> nfhOk;Gj; jkpo; kf;fspd; kdepiy NtW> Gyk; ngaHe;j jkpo; kf;fspd; kdepiyNah NtW NtW. ,jpy; ve;j kf;fs; ,e;j ehL fle;j jkpoPo muir tpUk;GfpwhHfs;.
Gypfspd; jhfk; jkpoPoj; jhafk; vd;w Nfh\k; Ngha;> Gypfspd; ghtk; ehL fle;j jkpoPo muR vd;W te;J epw;fpwJ.

(mUs;Ngl;) (Gul;lhjp 22> 2009)

கருத்துகள் இல்லை: