ஞாயிறு, 7 மார்ச், 2010

www.soodram.com

GJg; gpiog;G Njb fdlh Nkhrb tzpfH rq;fk;!
rkPgj;jpy; ,yq;iff;Fg; Ngha; [dhjpgjpaplk; epjp toq;fp Nghl;Nlh vLj;j fdlh tzpfHfs; kpfg; nghpanjhU Nkhrbf;F Vw;ghLfs; nra;J tUtjhf mwpag;gLfpwJ. ,yq;ifapy; cs;s itj;jparhiyfSf;F kUj;Jt cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;J mDg;gg; Nghtjhf mq;fj;jtHfs; kj;jpapy; fij gug;gp tUfpwhHfs;. fdlhtpy; cs;s itj;jparhiyfspy; ghtidf; cjthJ vd mg;Gwg;gLj;jntd ,Uf;Fk; kUj;Jt cgfuzq;fis vLj;J ,yq;if itj;jparhiyfSf;F mDg;gp> mjd; %yk; ngUk; gzk; rk;ghjpf;f ,e;j tHj;jf rq;f gpuKfHfs; KaYtjhf ek;gfkhd jfty; fpilj;Js;sJ. ghtidf;F cjthj ,t; cgfuzq;fs; vg;gb ,yq;if kf;fsf;f mjtk; jkpo; kf;fSf;f ghtidf;F cjtg; Nghfpd;wJ. kPz;Lk; capu; nfhy;ypfs; Gypiaj; jtpu;j;J Gypfspd; Ms;nfhy;yp Ntiyf;F jahu; Mfpd;wdu;. crhU Iah crhU. xU Ntis rpq;fstu;fisf; nfhy;y GJ Aj;jk; ,J vd;W tpsf;fk; mspj;jhYk; Mr;rupag;gLtjw;fpy;iy. Nghq;flh ePq;fSk; cq;fs; r%f Nrit Ak;.
(Cu;f; FUtp)

கருத்துகள் இல்லை: