வியாழன், 11 மார்ச், 2010

mfjpg; ngz;iz ghypay; td;Kiw nra;j jkpof Nghyprhu;.
f&u; mUNf cs;s mfjp Kfhkpy; ,yq;ifapypUe;J mfjpfshf te;j <oj; jkpou;fs; milj;J itf;fg;gl;Ls;sdu;. ,e;epiyapy; 2007-Mk; Mz;L ele;j jPgpfh> uhk;gpufh\; vd;w ,uz;L rpWtu;fs; njhlu;ghd nfhiy tof;fpy; ,yq;if mfjp Kfhikr; rhu;e;j Fkhu;> ghz;b cs;spl;l %tiuf; ifJ nra;jdu;. ,e;epiyapy; fle;j 7-Mk; jpfjp mjpubahf Fkhupd; tPl;bw;Fs; Eioe;j jkpof NghyPrhu; Fkhupd; kidtp gjkhNjtpia gyte;jg;gLj;jp mioj;Jr; nrd;Ws;sdu;. gpd;du; md;wpuT mtiuf; nfhz;L te;J tPl;by; Nghl;L tpl;Lr; nrd;Ws;sdu;. tPl;by; nfhz;L te;J tplg;gl;l rpy kzp Neuq;fspy; gjkhtjp jdJ clypy; kz;nzz;izia tpl;L jPitj;Jf; nfhz;Ls;shu;. ,g;NghJ capUf;F Mgj;jhd epiyapy; mtu; kUj;Jtkidapy; mDkjpf;fg;gl;Ls;shu;.
gj;khtjpia mioj;Jr; nrd;w f&u; fhtyu;fs; %tUk; mtiu xUtu; khwp xUtuhf ghypay; td;Kiw nra;Js;sNjhL fLk; kpul;liyAk; mr;RWj;jiyAk; nra;Js;sdu;. ,J Fwpj;J gy; NtW kdpj cupik mikg;Gfs; tprdk; ntspapl;Ls;s NghjpYk; Kjy;tu; fUzhepjp ,J Fwpj;J nksdk; fhf;fpwhu; vd;gNjhL tutpUf;Fk; 13-Mk; jpfjp rdpf;fpoik gpujku; kd;Nkhfd; rpq; jiyikapy; Gjpa jiyikr; nrayfk; jpwg;G tpoh eilngWtij xl;L ,yq;if mfjpfs; jq;fpapUf;Fk; mfjp Kfhk;fis tpl;L ntspNaw jilAk; tpjpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
nfhiyQu;fis ifJ nra;J rl;lj;jpd; Kd; epWj;jp jz;lid thq;fpf; nfhLj;jy; ve;j tifapYk; kWjypg;Gf;Fs;s tplak; my;y. khwhf tprhuiz vd;w ngaupy; eilngWk; ghypay; ty;YwT> Jd;Gwj;jy; vd;gd td;ikahd fz;bf;fg;gl Ntz;bait. ,jpy; rk;ke;jg;gl;tu;fSk; rl;lj;jpd; Kd; epWj;jg;gl;L jz;lid toq;fg;gl Ntz;Lk;. ,jpy; ,yq;ifj; jkpo; kf;fspd; kPl;Nghdhf jk;ikf; fhl;bf;nfhs;Sk; itNfh> jpUkh> neLkhwd; tifawhf;fSk; Vida khju; mikg;Gf;fSk; nksdk; fhg;gijj; jtpu;j;J ghjpfg;gl;l ngz;Zf;fhd ePjpiag; ngWtjpy; nraw;gLthu;fsh? vd;gNj gyuJk; Mjq;fk; MFk;. kwe;J tpl;Nlhk; rPWk; rPkhd; vq;Nf?

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…
இந்த கருத்து வலைப்பதிவு நிர்வாகியால் நீக்கப்பட்டது.